Szkoła Podstawowa SOWA


Szkoła Podstawowa SOWA została wpisana do ewidencji szkół i placówek niepublicznych w dniu 1 sierpnia 2016r. pod numerem 1/2016, decyzją Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. otrzymała uprawnienia szkoły publicznej (po wcześniejszym otrzymaniu pozytywnej opinii Kuratora Oświaty).

Obejmuje ośmioletni cykl kształcenia w tym:

 • pierwszy etap edukacyjny – klasy I-III Szkoły Podstawowej
 • drugi etap edukacyjny – klasy IV-VIII Szkoły Podstawowej.

W styczniu 2020 r. Szkoła pozyskała nowy, dwupiętrowy budynek, z przestronnymi korytarzami, dużym holem i gabinetami. Ponadto dysponujemy salą gimnastyczną, bogato wyposażoną salą terapeutyczną, gabinetem logopedycznym, gabinetem pedagogicznym, stanowiskami komputerowymi oraz świetlicą. Wszystkie pomieszczenia wyposażone są w nowoczesne pomoce dydaktyczne oraz specjalistyczny sprzęt multimedialny i są dostosowane do potrzeb naszych uczniów.

Nabór prowadzony jest przez cały rok szkolny, w miarę posiadanych wolnych miejsc. Do Szkoły przyjmowane są dzieci w normie intelektualnej na podstawie Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych z uwagi na Autyzm w tym Zespół Aspergera.

Zapewniamy uczniom realizację podstawy programowej kształcenia ogólnego zgodnie z obowiązującymi programami i planami nauczania.

Oferujemy naukę w małolicznych klasach (od 2 do 4 uczniów) z przygotowaną kadrą pedagogiczną, która zawsze stwarza uczniom poczucie bezpieczeństwa, wierzy w ich możliwości i stara się wykorzystać ich indywidualne predyspozycje.

Wyrównujemy szanse edukacyjne oraz dostosowujemy treści, metody i formy nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów.

Dla każdego ucznia opracowujemy Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny.

Uczniowie objęci są pomocą psychologiczno-pedagogiczną oraz zajęciami rewalidacyjnymi.

Mając na uwadze fakt, iż istota usprawniania dzieci z zaburzeniami polega na kierunkowej stymulacji wszystkich zaburzonych sfer rozwojowych, oferujemy uczniom m.in.:

 • zajęcia kształtujące kompetencje emocjonalno-społeczne,
 • zajęcia kształtujące koordynację ruchową,
 • zajęcia kształtujące kompetencje polonistyczne,
 • zajęcia kształtujące kompetencje matematyczne,
 • zajęcia usprawniające manualnie,
 • zajęcia kształtujące kompetencje językowe,
 • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne,
 • terapię Biofeedback,
 • terapię polisensoryczna,
 • zajęcia plastyczne, teatralne, muzyczne i informatyczne.

Nadrzędnym celem naszej placówki jest rozwijanie umiejętności społecznych, a co za tym idzie, zintensyfikowanie interakcji z rówieśnikami i innymi ludźmi oraz zwiększenie niezależności i autonomii. Aktywnie uczestniczymy w życiu społecznym i kulturalnym naszego miasta (współpraca z Biblioteką Wojewódzką i Pedagogiczną; wyjścia do muzeum, kina, teatru, filharmonii, zakładów pracy; organizacja wycieczek edukacyjnych). Kultywujemy zwyczaje i tradycje związane ze świętami rodzinnymi i państwowymi.

Absolwent naszej Szkoły to osoba przygotowana do pełnego i samodzielnego funkcjonowania w życiu społecznym na miarę swoich możliwości. Zna wartości i rozumie konieczność postępowania zgodnie z nimi w codziennym życiu. Ma poczucie godności i adekwatną samoocenę. Radzi sobie z niepowodzeniami. Dostrzega i unika czynników społecznych i cywilizacyjnych zagrażających zdrowiu i życiu. Potrafi w sposób właściwy i aktywny spędzać wolny czas, ma zainteresowania oraz korzysta z dóbr kultury.