STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z AUTYZMEM od października 2012r. posiada status organizacji pożytku publicznego (OPP). Ze statusem tym związane są szczególne uprawnienia, ale też i obowiązki takich organizacji, głównym celem jego utworzenia było stworzenie pewnej elity wśród podmiotów zaliczanych do trzeciego sektora. Elity prowadzącej działalność społecznie użyteczną na rzecz ogółu społeczności, której cechą charakterystyczną jest transparentność zarówno w momencie rejestracji, jak i w całym okresie działania.

Obowiązki organizacji pożytku publicznego:

Organizacja pożytku publicznego ma obowiązek sporządzenia i ogłoszenia rocznego sprawozdania merytorycznego ze swojej działalności oraz sprawozdania finansowego

Oprócz tego organizacje pożytku publicznego podlegają specjalnemu nadzorowi właściwego ministra. Zgodnie z art. 28 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nad działalnością organizacji pożytku publicznego w zakresie uprawnień, obowiązków i wymogów wynikających z ustawy o działalności pożytku publicznego nadzór sprawuje Przewodniczący Komitetu.

Przywileje organizacji pożytku publicznego:

Organizacje pożytku publicznego mają prawo użytkowania nieruchomości należących do Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego na preferencyjnych zasadach.

Prawo do otrzymywania 1% podatku obliczonego zgodnie z przepisami podatkowymi na rzecz wybranej przez siebie organizacji pożytku publicznego (art. 27 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.)

Zwolnienie od podatku dochodowego od osób prawnych, podatku od nieruchomości, opłat od czynności cywilnoprawnych, opłat skarbowych i sądowych w odniesieniu do prowadzonej działalności pożytku publicznego.

Możliwość nieodpłatnego informowania o prowadzonej działalności poprzez jednostki publicznej radiofonii i telewizji (art. 23a ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2019 r. poz. 361, 643)

Korzystać ze świadczeń wolontariuszy i otrzymywać dotacje na zlecone zadanie publiczne.

Jak wesprzeć organizacje pożytku publicznego:

  • przekazując 1% swojego podatku w zeznaniu rocznym,
  • przekazując darowiznę rzeczową,
  • przekazując darowiznę pieniężną na konto organizacji.

Darczyńca przekazując darowiznę na cele pożytku publicznego dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego może obniżyć swój roczny dochód o wysokość dokonanej darowizny z tym, że:

  • gdy przekazującą jest osoba fizyczna odliczenie nie może przekroczyć 6 % dochodu w danym roku podatkowym zgodnie z art. 26 ust. 9a ustawy o pdof,
  • gdy przekazującą jest osoba prawna odliczenie nie może przekroczyć 10% dochodu w danym roku podatkowym zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o pdop.

Odliczenia można dokonać, jeśli przekazana darowizna udokumentowana jest:

  • dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego,
  • a w przypadku darowizny innej niż pieniężna, dokumentem, z którego wynika wartość tej darowizny oraz oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu.