Stowarzyszenie rozpoczęło swoją działalność 4 listopada 1998 roku pod nazwą Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Autystycznych. Dnia 15 kwietnia 2008 roku zmieniło nazwę i od tego czasu prowadzi swoją działalność pod nazwą STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z AUTYZMEM.

Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Autyzmem działa na podstawie ustawy z dnia 07 kwietnia 1989 r. prawo stowarzyszeniach (t.j. DZ. U. z 2017 r. poz. 210 z poźn.zm.), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o pożytku publicznym i wolontariacie (t.j. Dz. U. z. 2018 r. poz. 450 z poźn.zm.), ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.160 z późn.zm.) oraz na podstawie Statutu Stowarzyszenia.

Celami działania Stowarzyszenia są:

 1. Wszechstronna pomoc dzieciom, młodzieży i dorosłym osobom z autyzmem, Zespołem Aspergera, niepełnosprawnością intelektualną oraz ich rodzinom, opiekunom i specjalistom.
 2. Nauka, edukacja, oświata i wychowanie.
 3. Organizowanie i prowadzenie różnych form lecznictwa, terapii i rehabilitacji nad dziećmi, młodzieżą i dorosłymi osobami z autyzmem, Zespołem Aspergera, niepełnosprawnością intelektualną.
 4. Organizowanie i prowadzenie różnych form aktywizacji zawodowej młodzieży i dorosłych osób z autyzmem, Zespołem Aspergera, niepełnosprawnością intelektualną.
 5. Popularyzowanie problematyki związanej z autyzmem.
 6. Prowadzenie działalności kulturalnej i integracyjnej.
 7. Prowadzenie działalności charytatywnej na rzecz najbardziej potrzebujących rodzin dzieci, młodzieży i osób dorosłych z autyzmem.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. Organizowanie i prowadzenie kształcenia specjalnego dzieci i młodzieży z autyzmem. Kształcenie to może być prowadzone w formie:
  1. przedszkola specjalnego,
  2. ośrodka rewalidacyjno-edukacyjno-wychowawczego,
  3. szkoły,
  4. innych niepublicznych placówek oświatowych.
 2. Organizacja i prowadzenie niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej dla osób z autyzmem, Zespołem Aspergera, niepełnosprawnością intelektualną.
 3. Organizacja i prowadzenie zakładu aktywności zawodowej lub przedsiębiorstwa społecznego dla osób dorosłych z autyzmem, Zespołem Aspergera, niepełnosprawnością intelektualną.
 4. Organizowanie i prowadzenie punktów diagnostyczno-konsultacyjnych oraz poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym udzielanie pomocy psychologicznej i terapeutycznej.
 5. Organizowanie i realizowanie wypoczynku, wyjazdów integracyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych osób autyzmem, Zespołem Aspergera, niepełnosprawnością intelektualną oraz dla ich rodzin, specjalistów i osób zainteresowanych problematyką autyzmu.
 6. Świadczenie pomocy w zakresie edukacji, rehabilitacji, stymulacji, terapii i psychoterapii.
 7. Organizowanie i prowadzenie działalności szkoleniowo-informacyjnej na różnych poziomach dla rodzin i opiekunów dzieci i młodzieży z autyzmem, specjalistów, osób zainteresowanych problematyką autyzmu.
 8. Rozpowszechnianie poradników, broszur informacyjnych, biuletynów i wydawnictw ciągłych dotyczących Stowarzyszenia i autyzmu oraz utworzenie i prowadzenie własnej biblioteki i czytelni wydawnictw dotyczących autyzmu i zagadnień pokrewnych.
 9. Prowadzenie rejestru dzieci, młodzieży i dorosłych osób z autyzmem, gromadzenie informacji na temat autyzmu.
 10. Zbieranie funduszy.
 11. Współpracę z władzami, instytucjami, organizacjami pozarządowymi, środkami masowego przekazu oraz instytucjami naukowymi.
 12. Wspieranie organizacyjne i rzeczowe podmiotów, których celami statutowymi jest działalność, o której mowa § 6 oraz innych podmiotów, których celami statutowymi jest działalność: oświatowa, opiekuńcza, wychowawcza oraz rehabilitacyjna skierowana do dzieci i młodzieży.
 13. Prowadzenie działalności kulturalnej i sportowej dla osób z autyzmem, Zespołem Aspergera, niepełnosprawnością intelektualną i dla ich rodzin, a także społeczności lokalnej.
 14. Organizowanie i prowadzenie warsztatów, świetlic i zajęć edukacyjnych, kulturalnych, terapeutycznych i sportowych dla dzieci i młodzieży z autyzmem, Zespołem Aspergera, niepełnosprawnością intelektualną oraz społeczności lokalnej.
 15. Rozwijanie i prowadzenie innych form działalności służących realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
 16. Tworzenie fundacji i innych form wspierania prac prowadzonych przez Stowarzyszenie.
 17. Zajmowanie stanowiska i wyrażanie opinii w sprawach dotyczących kształcenia i wychowania.
 18. Organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka przy placówkach oświatowych.

Do realizacji celów statutowych Stowarzyszenie prowadzi działalność nieodpłatną i odpłatną pożytku publicznego.

Stowarzyszenie realizuje cele statutowe przez prowadzenie placówek oświatowych:

Ośrodek Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem- od 1999 r.
Przedszkole Specjalne dla Dzieci z Autyzmem- od 2009 r.
Szkołę Podstawową SOWA w Gorzowie Wielkopolskim- od 2016 r.
Niepubliczną Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy- od 2018 r.