Jeżeli dysponujesz odrobiną czasu, wiesz, co chcesz w życiu robić, chcesz zdobyć wiedzę, nowe umiejętności, doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzież, dorosłymi osobami z autyzmem lub po prostu interesuje Cię tematyka autyzmu!

Jesteś cierpliwy, wytrwały i chętny do podjęcia nowych wyzwań- być może jesteś idealnym kandydatem na wolontariusza!

Zachęcamy do kontaktu telefonicznego: (095) 722 60 97
Zadawania pytań drogą mailową: autyzm1_gorzow@wp.pl
Odwiedzania naszej strony internetowej: www.autyzm-gorzow.org oraz do polubienia nas na Facebooku.

Wolontariusz - każda osoba fizyczna, która dobrowolnie, ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia na rzecz organizacji i instytucji i osób indywidualnych wykraczając poza więzi koleżeńsko-rodzinne.

Wolontariat - bezpłatne, dobrowolne, świadome działanie na rzecz innych, wykraczające poza więzi rodzinno- koleżeńsko- przyjacielskie. Rodzaje wolontariatu: bezterminowy, krótkoterminowy, jednorazowy, okresowy, indywidualny, grupowy itd.

Ustawy regulujące aspekty prawne wolontariatu:

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688)

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 1148 i 1078), art. 68 ust. 1 pkt 9, art. 85 ust. 6 i 7, art. 98 ust. 1 pkt 21

Porozumienie z wolontariuszem, czyli umowa wolontariacka

Zakres wolontariatu, czas trwania, miejsce i sposoby realizacji wolontariatu określone są w umowie, czyli porozumieniu z wolontariuszem.

Porozumienie jest umową cywilnoprawną, z tego powodu osoby zawierające umowę muszą być pełnoletnie i posiadać pełną zdolność do czynności prawnych.

W przypadku osób niepełnoletnich, powyżej 13 roku życia, uczniów, niezbędna jest zgoda co najmniej jednego przedstawiciela ustawowego, czyli rodzica lub opiekuna prawnego, który wspólnie z wolontariuszem podpisuje porozumienie.

Na co może liczyć i co może robić wolontariusz w Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Autyzmem? Zapewniamy wolontariuszowi opiekę doświadczonego pracownika, który wprowadzi w ideę działania Stowarzyszenia, przedstawi strukturę pracy wybranej placówki, zapozna z jej topografią, odpowie na nurtujące pytania dotyczące autyzmu i terapii osób z autyzmem, będzie gotowy do współpracy przez cały okres wolontariatu.

Umożliwiamy wolontariuszowi aktywne uczestnictwo w „życiu” placówki: w imprezach integracyjnych, podczas wycieczek i spacerów, wyjść do kina, teatru, filharmonii, na zawody sportowe oraz obserwację wybranych zajęć edukacyjno- terapeutycznych.

Stawiamy na bezpośredni kontakt wolontariusza i naszego podopiecznego.

Umożliwiamy dobry start do pracy z osobami niepełnosprawnymi, a w szczególności z autyzmem (warunkiem przyjęcia do pracy w naszych placówkach jest odbycie wolontariatu w naszych placówkach oraz cierpliwość, rzetelność i kompetencje społeczne).