OŚRODEK REWALIDACYJNO- EDUKACYJNO- WYCHOWAWCZY DLA DZIECI MŁODZIEŻY Z AUTYZMEM


Ośrodek rozpoczął swoją działalność 6 września 1999 r. Przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością sprzężoną (autyzm i upośledzenie umysłowe), u których występują specjalne potrzeby edukacyjno-terapeutyczne.

Ośrodek jest placówką umożliwiającą:

 • roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne;
 • realizację obowiązku szkolnego w klasach I-VIII;
 • spełnianie obowiązku nauki poprzez udział w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych.

Do Ośrodka przyjmowani są wychowankowie w wieku od 3 do 25 lat posiadający orzeczenie o kształceniu specjalnym ze względu na niepełnosprawność sprzężoną, na podstawie pisemnego wniosku złożonego przez rodziców lub opiekunów prawnych. Nabór prowadzony jest przez cały rok szkolny, w miarę posiadanych wolnych miejsc.

W Ośrodku zajęcia edukacyjno-terapeutyczne oraz specjalistyczne, w zależności od potrzeb, odbywają się w systemie indywidualnym lub w oddziałach 2 - 4 osobowych. W zależności od stopnia upośledzenia umysłowego wychowankowie realizują obowiązek szkolny w formie zespołów edukacyjno-terapeutycznych, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, a dla uczniów z lekkim upośledzeniem umysłowym nauczanie zintegrowane (klasy I-III) oraz przedmiotowe (klasy IV-VIII).

ZAJĘCIA REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY UPOŚLEDZONYCH UMYSŁOWO W STOPNIU GŁĘBOKIM

Dla dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim, w wieku od 3 do 25 lat, posiadających orzeczenie wydane przez poradnię psychologiczno- pedagogiczną o potrzebie zajęć rewalidacyjno- wychowawczych, organizuje się zespołowe, bądź indywidualne zajęcia rewalidacyjno- wychowawcze. Celem zajęć jest wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży, rozwijanie zainteresowania otoczeniem oraz uzyskiwanie niezależności od innych osób w funkcjonowaniu w codziennym życiu.

REWALIDACJA, REHABILITACJA, TERAPIA dzieci i młodzieży z autyzmem są niezbędnym uzupełnieniem edukacji. W ten sposób kompleksowo przygotowujemy dzieci i młodzież do aktywnego życia w społeczeństwie.

Uczymy samodzielności, przygotowujemy do organizowania sobie czasu wolnego poprzez wspólną zabawę, spacery, wyjścia do instytucji kulturalnych: biblioteki, teatru, filharmonii.

Podopieczni Ośrodka objęci są szeroko rozwiniętą opieką, tak aby stworzyć warunki optymalnego rozwoju fizycznego, poznawczego, społecznego, emocjonalnego, skierowanego na dążenie do samodzielności i niezależności, ku aktywnemu, normalnemu życiu wśród ludzi, tak aby każda osoba niepełnosprawna traktowana była na równi z innymi ludźmi.

Głównym zadaniem podejmowanych w Ośrodku zabiegów jest wypracowanie lepszego funkcjonowania dzieci i tym samym zapewnienie im aktywniejszego uczestnictwa w życiu społecznym najbliższego otoczenia.

Przez cały czas placówka zajmuje się również wspieraniem rodzin, udziela szeroko pojętej pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej, rzeczowej i prawnej. W zależności od potrzeb nasi podopieczni uczestniczą w następujących zajęciach:

 • wspierających mowę i komunikację: logopedia, w tym alternatywne metody komunikacji (AAC, PECS, Makaton, Mówik);
 • usprawniających ruchowo: gimnastyka korekcyjna, Integracja Sensoryczna (SI), terapia ręki, nauka pływania metodą Halliwicka, jazda na łyżwach, Ruch Rozwijający W. Sherborne;
 • niwelujących deficyty funkcjonowania zmysłów: zajęcia w sali doświadczania świata (stymulacja polisensoryczna), poranny krąg, EEG Biofeedback, RSA Biofeedback, Trening Uwagi Słuchowej wg prof. A. Tomatisa;
 • wspierających funkcjonowanie społeczne, samodzielność i samoobsługę: bajkoterapia, Trening Umiejętności Społecznych (TUS), zajęcia kulinarne oraz zajęcia rozwijające pasje i zainteresowania: zajęcia teatralne, muzyczne i plastyczne.
 • Zajęcia teatralne mają na celu m.in. pobudzanie do aktywności twórczej, wyrażanie uczuć i emocji za pomocą gestów, mimiki, ruchów, kształtowanie poczucia własnej wartości, rozwijanie aktywnego udziału w życiu kulturalnym społeczeństwa, budowanie pozytywnych więzi emocjonalnych między rówieśnikami i nauczycielami oraz uwrażliwianie na piękno.

Co roku młodzież z grupy teatralnej pod kierunkiem nauczycieli przygotowuje przedstawienia z okazji uroczystości szkolnych (rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego, Dzień Edukacji Narodowej, 11 listopada, jasełka ). Uczniowie biorą też udział w Wojewódzkim Przeglądzie Teatrzyków Ekologicznych „Zielony Kapturek”. Za każdym razem w kategorii: placówki specjalne zajmowaliśmy I i II miejsca.

Wystawy – prace naszych uczniów wykonywane podczas zajęć kreatywnych prezentowane są dwa razy w roku w gorzowskich bibliotekach: w grudniu podczas Tygodnia Wiedzy o Autyzmie w Bibliotece Pedagogicznej pod hasłem: „Poznajcie Nas” i w kwietniu z okazji Światowego Dnia Świadomości Autyzmu w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Zbigniewa Herberta z tematem przewodnim: „My wśród Was”.

W Ośrodku działa sekcja sportowa „Kangurki”. Nasi uczniowie rozwijają pasje sportowe: lekkoatletyczne, pływackie, łyżwiarskie. Z wielkimi sukcesami!!!

Rodzice, opiekunowie: osób niepełnosprawnych niewątpliwie potrzebują wsparcia na różnych płaszczyznach, m.in. osobistej, kompetencji rodzicielskich. Wspieranie rodziców, opiekunów w pełnieniu ich zadań odbywa się z zależności od potrzeb poprzez: spotkania indywidualne z psychoterapeutą, wychowawcą dziecka, szkolenia (dotyczące alternatywnych metod komunikacji, rozwoju psychoseksualnego dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, specyficznego odżywiania się, radzenia sobie z zachowaniami trudnymi). Celem spotkań grupy wsparcia jest przede wszystkim wzmocnienie efektywnego radzenia sobie ze stresem i profilaktyka wypalenia poprzez odkrywanie i realizowanie swoich pasji i zainteresowań.

W ramach EDUKACJI nasi wychowankowie realizują obowiązek szkolny, ucząc się w zespołach 2-4 osobowych lub indywidualnie.

Zespół nauczycieli opracowuje Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny (IPET) dla każdego wychowanka, dostosowany do jego możliwości oraz uwzględniający dysfunkcje dziecka. To sprawia, że każdy program jest niepowtarzalny i zmienia się wraz z rozwojem dziecka. W zależności od potrzeb i etapu edukacyjnego stosujemy interdyscyplinarne podejście w doborze metod i technik.

W Ośrodku pracują nauczyciele-specjaliści z wszechstronnym przygotowaniem merytorycznym, często z wieloletnim doświadczeniem.

W naszej Placówce stosowane są różnorodne metody: Ośrodków Pracy, Dobrego Startu, M. Montessori, Metoda Krakowska® (symultaniczno-sekwencyjna), wspomaganie rozwoju dziecka z autyzmem wg M. Domagalskiej, Aktywności Knillów.

WYCHOWUJĄC, poświęcamy wiele uwagi kształtowaniu poczucia tożsamości, świadomości własnej osoby. Staramy się wypracować u wychowanków pozytywną samoocenę, opartą na znajomości swoich pasji, posiadanych zdolności i możliwości sprawczych. Zachęcamy do prezentowania przez naszych podopiecznych wszelkich niepowtarzalnych działań twórczych w różnych instytucjach o charakterze społeczno-kulturalnym.

Rozwijamy twórczą aktywność dzieci, by wraz z uzdolnieniami wzrastało w nich poczucie własnej wartości i możliwości, a także umiejętność wykorzystania ich w sytuacjach społecznych.

Priorytetowym celem oddziaływań wychowawczych jest rozwijanie u wychowanków samodzielności w zakresie samoobsługi i radzenia sobie z wyzwaniami, jakie niesie życie. Silnie koncentrujemy się na rozwijaniu ogólnych zdolności radzenia sobie z różnymi sytuacjami, samodzielnie i we współpracy z innymi.

Wymagane dokumenty przyjęcia wychowanka do OREW- u dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem:

 • Wniosek przyjęcia dziecka do OREW- u dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem.
 • Orzeczenie do kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.
 • Decyzja dyrektora szkoły macierzystej w sprawie zezwolenia na realizowanie obowiązku szkolnego/nauki poza szkołą.