Projekty


Projekty w trakcie realizacji:


Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych współfinansuje realizację projektu pn. „Rehabilitacja i terapia dzieci i młodzieży z autyzmem”, planowanego na okres od dnia 01 kwietnia 2017r. do dnia 31 marca 2019r. Głównym celem projektu jest kompleksowe wspomaganie rozwoju poprzez terapię i rehabilitację. Autyzm jest niepełnosprawnością o szerokim spektrum zróżnicowanych indywidualnie objawów, dlatego w projekcie podjęta zostanie terapia przy pomocy różnych form. Pośrednim celem projektu jest podtrzymywanie zdobytych już umiejętności. W ramach projektu są prowadzone następujące formy terapii: Terapia ręki, Metoda Montessori, EEG Biofeedback, Polisensoryka, SI, Terapia logopedyczna, Gimnastyka korekcyjna. Zajęcia terapeutyczne odbywają się w Ośrodku Rewalidacyjno – Edukacyjno - Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w sposób ciągły 5 dni w tygodniu, 10 miesięcy w roku kalendarzowym, a biorą w nich udział podopieczni Ośrodka zgodnie z ustalonym planem, uwzględniającym indywidualne potrzeby uczestnika projektu.Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych współfinansuje realizację projektu pn. „Rehabilitacja i terapia dzieci z autyzmem”, planowanego na okres od dnia 01 kwietnia 2017r. do dnia 31 marca 2019r. Głównym celem projektu jest kompleksowe wspomaganie rozwoju poprzez terapię i rehabilitację. Autyzm jest niepełnosprawnością o szerokim spektrum zróżnicowanych indywidualnie objawów, dlatego w projekcie podjęta zostanie terapia przy pomocy różnych form. Pośrednim celem projektu jest podtrzymywanie zdobytych już umiejętności. W ramach projektu są prowadzone następujące formy terapii: Fizjoterapia, Integracja sensoryczna, Stymulacja Polisensoryczna. Zajęcia terapeutyczne odbywają się w Przedszkolu Specjalnym dla Dzieci z Autyzmem w sposób ciągły 5 dni w tygodniu, 10 miesięcy w roku kalendarzowym, a biorą w nich udział podopieczni Przedszkola zgodnie z ustalonym planem, uwzględniającym indywidualne potrzeby uczestnika projektu.Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. powierzył realizację zadania publicznego Naszemu Stowarzyszeniu. W ramach niniejszego zadania od kwietnia 2017r. prowadzone są zajęcia plastyczne i teatralne, zorganizowane pod nazwą „KULTUROKREATYWNI”. Projekt podobnie jak w poprzednim roku został stworzony na potrzeby rozpowszechniania edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży szkolnej. Zajęcia odbywają się w nowo wyremontowanym budynku przy ul. Małyszyńskiej, gdzie uczestnicy mają komfortowe warunki do tworzenia i występów.


Wojewoda Lubuski udzielił Naszemu Stowarzyszeniu dofinansowania w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”, dotyczącego wspierania organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych. Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa będzie realizowany w Polsce w latach 2016-2020. Za przyznane środki zostaną zakupione książki do biblioteki szkolnej, z której będą korzystać nasi podopieczni.Powiatowy Urząd Pracy w Gorzowie Wlkp. sfinansował ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego koszty kształcenia ustawicznego w formie studiów podyplomowych 5 pracowników. Pracownicy będą się kształcić w następujących kierunkach: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną dziecka - 2 osoby, Integracja sensoryczna – 2 osoby, Zarządzanie zasobami ludzkimi – 1 osoba.


Powiatowy Urząd Pracy w Gorzowie Wlkp. sfinansował ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego koszty kształcenia ustawicznego w formie studiów podyplomowych 10 pracowników. Pracownicy kształcili się a także będą się kształcić w następujących kierunkach: Rachunkowość i podatki – 1 osoba, Kurs RSA Biofeedback – 3 osoby, Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną dziecka – 1 osoba, Wczesne Wspomaganie Rozwoju Małych Dzieci
z Niepełnosprawnościami – 5 osób.


Projekty zrealizowane:


Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych współfinansował realizację projektu pn. „Rehabilitacja i terapia dzieci i młodzieży z autyzmem” w okresie od dnia 01 kwietnia 2015r. do dnia 31 marca 2017r. Głównym celem projektu było kompleksowe wspomaganie rozwoju poprzez terapię i rehabilitację dzieci i młodzieży z autyzmem. Zajęcia rehabilitacyjne odbywały się w Ośrodku Rewalidacyjno – Edukacyjno - Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w sposób ciągły 5 dni w tygodniu, 10 miesięcy w roku kalendarzowym, a biorą w nich udział podopieczni Ośrodka zgodnie z ustalonym planem, uwzględniającym indywidualne potrzeby uczestnika projektu. W ramach projektu prowadzono następujące formy terapii i zajęć: Terapia logopedyczna, Gimnastyka korekcyjna Metoda Montessori, Metoda Tomatisa, Integracja Sensoryczna, EEG Biofeedback, Polisensoryka, Konezjologia Edukacyjna Dennisona.W 2016r. Województwo Lubuskie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze wsparł finansowo nasz projekt pn. „Razem możemy więcej. Trening kompetencji
i umiejętności społecznych w formie grupy wsparcia”. W projekcie wzięli udział rodzice dzieci podopiecznych Ośrodka Rewalidacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem oraz Przedszkola Specjalnego dla Dzieci z Autyzmem. W spotkaniach brało udział do 15 rodziców dzieci w wieku od 3 do 18 lat. Spotkania koncentrowały się wokół ustalonych w grupie tematów. Grupa miała charakter otwarty i zapewniała poczucie bezpieczeństwa wszystkich uczestników. Zajęcia odbywały się w okresie od kwietnia do grudnia 2016r. raz w tygodniu po 2 godz. z wyłączeniem miesięcy wakacyjnych tj. lipca i sierpnia.W 2016r. Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. powierzył realizację zadania publicznego Naszemu Stowarzyszeniu. W ramach niniejszego zadania zostały przeprowadzone „Warsztaty artystyczne dla dzieci i młodzieży”. Zajęcia były prowadzone przez pracowników Stowarzyszenia w okresie od kwietnia do grudnia 2016r. i cieszyły się dużym uznaniem uczestników oraz ich rodziców. W ramach warsztatów były prowadzone zajęcia teatralne oraz plastyczne. Projekt został stworzony na potrzeby rozpowszechniania edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży szkolnej. Zajęcia odbywały się w nowo wyremontowanym budynku przy ul. Małyszyńskiej, gdzie uczestnicy mieli komfortowe warunki do tworzenia i występów. Zwieńczeniem „Warsztatów artystycznych dla dzieci i młodzieży” był w dniu 22 grudnia 2016r. występ uczestników grupy teatralnej
w przedstawieniu „Zaczarowane okulary” oraz wystawa prac, stworzonych podczas zajęć plastycznych. Dzieciom uczestniczącym w warsztatach oraz ich rodzicom serdecznie dziękujemy za twórczy udział w pierwszych organizowanych przez Nasze Stowarzyszenie zajęciach.Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych współfinansował realizację projektu pn. „Rehabilitacja i terapia dzieci z autyzmem” w okresie od dnia 01 stycznia 2015r. do dnia 31 grudnia 2015r. Głównym celem projektu było kompleksowe wspomaganie rozwoju poprzez terapię i rehabilitację dzieci z autyzmem. Zajęcia rehabilitacyjne odbywały się w Przedszkolu Specjalnym dla Dzieci z Autyzmem w sposób ciągły 5 dni w tygodniu, 10 miesięcy w roku kalendarzowym, a biorą w nich udział podopieczni Przedszkola zgodnie z ustalonym planem, uwzględniającym indywidualne potrzeby uczestnika projektu. W ramach projektu prowadzono następujące formy terapii i zajęć: Terapia logopedyczna, Rehabilitacja ruchowa, Metoda Montessori, Integracja Sensoryczna, Polisensoryka.Kompleksowa specjalistyczna rehabilitacja i terapia dzieci narażonych na wykluczenie społeczne ze względu na zaburzenia rozwoju- projekt realizowany od dnia 01.04.2015r. do dnia 31.12.2015r. Projekt współfinansowany ze środków PFRON przy udziale Województwa Lubuskiego - Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze, w ramach realizacji zadania publicznego „pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin i osób".


Upowszechnianie pozytywnych postaw społecznych wobec osób chorych na autyzm i wiedzy dotyczącej niepełnosprawności poprzez wydawanie biuletynu. Projekt realizowany od dnia 22.06.2015r do dnia 31.12.2015r.. Projekt współfinansowany ze środków PFRON przy udziale Województwa Lubuskiego - Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze, w ramach realizacji zadania publicznego „działalność na rzecz osób niepełnosprawnych".


Razem możemy więcej. Trening kompetencji i umiejętności społecznych w formie grupy wsparcia. Projekt realizowany od dnia 01.09.2015r. do dnia 31.12.2015r. Projekt współfinansowany ze środków PFRON przy udziale Województwa Lubuskiego –Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze, w ramach realizacji zadania publicznego „działalność na rzecz osób niepełnosprawnych".Przystosowanie działki dla osób niepełnosprawnych wokół Przedszkola Specjalnego dla Dzieci z Autyzmem. Projekt realizowany od dnia 26.05.2015r. do 30.11.2015r. Dofinansowanie ze środków PFRON przy udziale Województwa Lubuskiego – Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze oraz z dotacji celowej ze środków Miasta Gorzowa Wlkp., robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych.Kompleksowa specjalistyczna rehabilitacja i terapia dzieci z autyzmem. Projekt realizowany od 17.04.2015r. do 30.06.2015r. Dofinansowanie ze środków PFRON przy udziale Miasta Gorzowa Wlkp.- GCPR w Gorzowie Wlkp., zakupu sprzętu rehabilitacyjnego do Przedszkola.

Koncert na powitanie lata. Projekt realizowany od 19.06.2015r. do 30.06.2015r. Projekt współfinansowany ze środków PFRON przy udziale Województwa Lubuskiego– Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze w ramach realizacji zadania publicznego „działalność na rzecz osób niepełnosprawnych".


Autysta - inny nie znaczy gorszy. Poznajcie nas! Koncert jubileuszowy z okazji 15-lecia OREW-u i 5-lecia Przedszkola. Projekt realizowany od 09.06.2014r. do 31.07.2014r. Projekt współfinansowany ze środków PFRON przy udziale Województwa Lubuskiego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze w ramach realizacji zadania publicznego „działalność na rzecz osób niepełnosprawnych".


Poznajemy nasz kraj-wycieczka do Lubniewic . Projekt realizowany od 01.08.2014r. do 31.10.2014r. Projekt współfinansowany ze środków Województwa Lubuskiego w ramach zadania publicznego „promocja turystyki i krajoznawstwa".


Upowszechnianie pozytywnych postaw społecznych wobec osób chorych na autyzm i wiedzy dotyczącej niepełnosprawności poprzez wydawanie biuletynu. Projekt realizowany od 01.12.2014r. do 31.12.2014r. Projekt współfinansowany ze środków PFRON przy udziale Województwa Lubuskiego w ramach realizacji zadania publicznego „działalność na rzecz osób niepełnosprawnych".


Przebudowa budynku Domu Kultury Małyszyn wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele oświatowo-kulturalne oraz budowa kanalizacji sanitarnej w obszarze nieruchomości gruntowej- dotacja celowa od Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. w wysokości 600 tysięcy zł.