Szkoła Podstawowa "SOWA"

Szkoła została wpisana do ewidencji szkół i placówek niepublicznych w dniu 1 sierpnia 2016r. pod numerem 1/2016, decyzją Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. otrzymała uprawnienia szkoły publicznej (po wcześniejszym otrzymaniu pozytywnej opinii Kuratora Oświaty).


Do Szkoły przyjmowane są dzieci na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, wydanego przez Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną, z uwagi na autyzm (w tym Zespół Aspergera).


Zapewniamy dzieciom realizację podstawy programowej oraz pomoc terapeutyczną w sprzyjających im warunkach, w małolicznych klasach (od 2 do maksymalnie 4 uczniów), przygotowaną kadrę pedagogiczną oraz zrozumienie ich problemów w funkcjonowaniu społecznym. Dostosowujemy wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia; dla każdego opracowujemy Indywidualny Program Edukacyjno- Terapeutyczny.