Przedszkole Specjalne dla Dzieci z Autyzmem

PRZEDSZKOLE SPECJALNE DLA DZIECI Z AUTYZMEM

 

Przedszkole Specjalne dla Dzieci z Autyzmem rozpoczęło działalność  1 września 2009r. Prowadzone jest przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Autyzmem. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Lubuski Kurator Oświaty.

 

Przedszkole Specjalne dla Dzieci z Autyzmem- przeznaczone jest dla dzieci z autyzmem, zaburzeniami pokrewnymi oraz sprzężonymi niepełnosprawnościami od 3 do 7 roku życia, obejmuje również roczne przygotowanie do nauki.  

 

Zaplecze Przedszkola stanowią: sale do wielozmysłowego poznawania świata, Integracji Sensorycznej i rehabilitacji, gabinety Montessori, gabinety logopedyczne, sale do zajęć edukacyjnych.

 

Do Przedszkola przyjmowane są dzieci na podstawie orzeczenia do kształcenia specjalnego wydanego przez Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną.

 

Zajęcia w Przedszkolu odbywają się w systemie zmianowym. Grupy obejmują do 4 dzieci. Każde dziecko posiada opracowany przez zespół terapeutów (nauczyciele przedszkola, oligofrenopedagodzy, logopedzi, terapeta SI, nauczyciele Montessori, psychoterapeuta) indywidualny program edukacyjno- terapeutyczny dostosowany do jego możliwości. Zajęcia odbywają się głównie w kontakcie terapeuta– dziecko, ale w swojej ofercie terapeutyczno- edukacyjnej Przedszkole ma również zajęcia grupowe, takie jak: rytmika, zajęcia plastyczne, ćwiczenia wspomagające rozwój dziecka wg M. Domagalik, zajęcia prowadzone metodą W. Sherborne i Knilla, wyjścia na spacery, wycieczki, wyjścia do kina i teatru.

 

Przedszkole funkcjonuje w oparciu o Statut Przedszkola, realizuje cele i zadania określone w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996r. Nr 67, poz. 329 z póź. zm.) oraz przepisach wydanych na ich podstawie, min. Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z dnia 15 stycznia 2009 r.)

 

W naszym Przedszkolu staramy się przede wszystkim stworzyć dzieciom bezpieczne i przyjazne warunku do rozwoju. Stopniowo staramy się poznawać ich potrzeby, i każdego dnia- wychodząc z założenia, że nauka nie musi być trudna- poprzez zabawę tłumaczymy im otaczający je świat.