NIEPUBLICZNA SZKOŁA SPECJALNA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY

Niepubliczna Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy

Niepubliczna Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy przyjmuje uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnością sprzężoną-autyzmem
i współtowarzyszącą niepełnosprawnością intelektualną stopnia umiarkowanego lub znacznego, którzy ukończyli gimnazjum/ szkołę podstawową.
Głównym priorytetem szkoły jest przygotowanie uczniów do dorosłości, do pełnienia różnych ról społecznych. Kształcenie w szkole trwa 3 lata z możliwością przedłużenia etapu edukacyjnego o 1 rok. Nauka w szkole dostosowana jest do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów, opiera się na opracowanych indywidualnie dla każdego ucznia programach edukacyjno – terapeutycznych.

 

EDUKACJA W SZKOLE OBEJMUJE:

Funkcjonowanie osobiste i społeczne – to zajęcia, na których uczniowie doskonalą wiadomości
i umiejętności zdobyte na wcześniejszych etapach edukacyjnych, także w zakresie czytania, pisania, pojęć matematycznych, niezbędnych w życiu dorosłego człowieka. Zajęcia zapewniają również poznanie nowych wiadomości i umiejętności z zakresu środowiska społeczno – kulturowego, przygotowują do pełnienia różnych ról społecznych i rozwijają niezbędne w dorosłości kompetencje społeczne. Zajęcia mają na celu wszechstronny rozwój uczniów oraz takie ich przygotowanie do pełnienia ról społecznych, w tym pracowniczych, aby mogli jako osoby dorosłe w jak najbardziej optymalny sposób zintegrować się ze środowiskiem.

Zajęcia rozwijające komunikowanie się – mają służyć dalszemu rozwijaniu języka i umiejętności porozumiewania się w bliskim i dalszym środowisku w mowie, jak i w każdy możliwy dla ucznia sposób również z wykorzystaniem odpowiednich pomocy do komunikacji, technologii informacyjno- komunikacyjnej. Uczeń powinien mieć możliwość doświadczania komunikowania się z różnymi osobami, także w instytucjach, punktach usługowych, miejscach pracy.

Zajęcia kształtujące kreatywność – służą dostarczaniu uczniom okazji do twórczego działania w dobrej atmosferze i współpracy przez motywowanie do aktywności. W ramach tego przedmiotu, dobór organizowanych zajęć uwzględniać będzie przede wszystkim potrzeby, zainteresowania i mocne strony ucznia oraz możliwość wykorzystania osiągniętych umiejętności w życiu dorosłym.

Wychowanie fizyczne – przedmiot ten rozwija sprawność i kondycję fizyczną. Zajęcia odbywają się w sali gimnastycznej i w terenie.

Przysposobienie do pracy

Przysposobienie do pracy ma na celu przygotowanie ucznia do aktywności przez pracę, czyli nabycie praktycznych umiejętności niezbędnych do podejmowania w różnych dziedzinach pracy oraz poprawnego funkcjonowania w życiu społecznym i zawodowym. W ramach tego przedmiotu uczniowie będą przygotowywani do nabycia umiejętności praktycznych i wykonywania czynności pracy wynikających z następujących dziedzin:

GOSPODARSTWO DOMOWE – obejmuje szeroki zakres prac opartych na prowadzeniu gospodarstwa domowego, tj. sprzątanie, prasowanie, pranie oraz sporządzanie posiłków.

PRACE OGRODNICZE  – w ramach tych zajęć uczniowie pod opieką nauczycieli dbają o tereny wokół szkoły i szkolny ogródek.

PRACE BIUROWE – to nauka obsługi urządzeń biurowych typu: kserokopiarka, bindownica, laminator itp. oraz wykonywanie usług w tym zakresie.

PRACOWNIA DROBNEGO RZEMIOSŁA -uczniowie będą zdobywać umiejętności wykonania prostych przedmiotów codziennego użytku.

Zajęcia rewalidacyjne – mają charakter terapeutyczny, usprawniający i korekcyjny. Celem zajęć jest stymulowanie rozwoju funkcji psychomotorycznych, wyrównywanie braków w umiejętnościach
i wiadomościach uczniów.

 

W celu nabycia praktycznych umiejętności niezbędnych do poprawnego funkcjonowania
w życiu społecznym i zawodowym organizowane będą liczne wyjścia poza szkołę i wycieczki do zakładów pracy, dziennych placówek aktywności dla osób dorosłych.