Cele

Stowarzyszenie rozpoczęło swoją działalność 4 listopada 1998 roku pod nazwą Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Autystycznych. Dnia 15 kwietnia 2008 roku zmieniło nazwę i od tego czasu prowadzi swoją działalność pod nazwą STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z AUTYZMEM.

Stowarzyszenie o nazwie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Autyzmem działa na podstawie ustawy z dnia 07 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach (t.j. DZ. U. 2017r. poz.210 z poź.zm.), ustawy z dn. 24 kwietnia 2003 r. o pożytku publicznym i wolontariacie (t.j. Dz. U. 2016r. nr 1817 z poź.zm.), ustawy z dn. 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. 2016r. poz.1638 z póź.zm.) oraz na podstawie Statutu Stowarzyszenia.

 

Celami działania Stowarzyszenia są:

 • Wszechstronna pomoc dzieciom, młodzieży i dorosłym osobom z autyzmem oraz ich rodzinom, opiekunom i specjalistom.
 • Nauka, edukacja, oświata i wychowanie.
 • Organizowanie i prowadzenie różnych form lecznictwa, terapii i rehabilitacji nad dziećmi, młodzieżą i dorosłymi osobami z autyzmem.
 • Organizowanie i prowadzenie różnych form aktywizacji zawodowej osób dorosłych niepełnosprawnych.
 • Popularyzowanie problematyki związanej z autyzmem.
 • Prowadzenie działalności kulturalnej i integracyjnej.
 • Prowadzenie działalności charytatywnej na rzecz najbardziej potrzebujących rodzin dzieci, młodzieży i osób dorosłych z autyzmem.

 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 • Organizowanie i prowadzenie kształcenia specjalnego dzieci i młodzieży z autyzmem. Kształcenie to może być prowadzone w formie:
 1. przedszkola specjalnego,
 2. ośrodka rewalidacyjno-edukacyjno-wychowawczego,
 3. szkoły podstawowej,
 4. innych niepublicznych placówek oświatowych.
  • Organizacja i prowadzenie niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej dla osób ze spektrum autyzmu.
  • Organizacja i prowadzenie zakładu aktywności zawodowej lub przedsiębiorstwa społecznego dla osób dorosłych.
  • Organizowanie i prowadzenie punktów diagnostyczno-konsultacyjnych oraz poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym udzielanie pomocy psychologicznej i terapeutycznej.
  • Organizowanie i realizowanie wypoczynku, wyjazdów integracyjnych dla dzieci, młodzieży oraz dla rodzin osób z autyzmem, specjalistów, osób zainteresowanych problematyką autyzmu.
  • Realizowanie programu: edukacyjnego, rehabilitacyjnego, stymulacyjnego i terapeutycznego oraz wczesnego wspomagania rozwoju.
  • Organizowanie i prowadzenie działalności szkoleniowo-informacyjnej na różnych poziomach dla rodzin i opiekunów dzieci i młodzieży z autyzmem, specjalistów, osób zainteresowanych problematyką autyzmu.
  • Rozpowszechnianie poradników, broszur informacyjnych, biuletynów i wydawnictw ciągłych dotyczących Stowarzyszenia i autyzmu oraz utworzenie i prowadzenie własnej biblioteki i czytelni wydawnictw dotyczących autyzmu i zagadnień pokrewnych.
  • Prowadzenie rejestru dzieci, młodzieży i dorosłych osób z autyzmem, gromadzenie informacji na temat autyzmu.
  • Zbieranie funduszy.
  • Współpracę z władzami, instytucjami, organizacjami pozarządowymi, środkami masowego przekazu oraz instytucjami naukowymi.
  • Wspieranie organizacyjne i rzeczowe podmiotów, których celami statutowymi jest działalność, o której mowa § 6 oraz innych podmiotów, których celami statutowymi jest działalność: oświatowa, opiekuńcza, wychowawcza oraz rehabilitacyjna skierowana do dzieci i młodzieży.
  • Prowadzenie działalności kulturalnej dla osób z autyzmem i ich rodzin, a także społeczności lokalnej.
  • Organizowanie i prowadzenie warsztatów, świetlic, imprez kulturalno-sportowo-edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z autyzmem oraz społeczności lokalnej.
  • Rozwijanie i prowadzenie innych form działalności służących realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
  • Tworzenie fundacji i innych form wspierania prac prowadzonych przez Stowarzyszenie.
  • Zajmowanie stanowiska i wyrażanie opinii w sprawach dotyczących kształcenia i wychowania.

 

Do realizacji celów statutowych Stowarzyszenie prowadzi działalność nieodpłatną i odpłatną pożytku publicznego.

 

Stowarzyszenie realizuje cele statutowe przez prowadzenie placówek oświatowych:

- od 1999r. Ośrodek Rewalidacyjno- Edukacyjno- Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem

- od 2009r. Przedszkole Specjalne dla Dzieci z Autyzmem,

- od 2016r. Szkołę Podstawową SOWA w Gorzowie Wielkopolskim.